დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
QRKOF
გაგზავნა

ჩვენ შესახებ

მისია

მედიის განვითარების ფონდი, MDF წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს:
  • ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების და თავისუფლებების დაცვას; ღია, ინკლუზიური და პლურალისტური საზოგადოების ჩამოყალიბებას; 
  • მედიის პროფესიულ და ინსტიტუციურ განვითარებას; მედიის ანგარიშვალდებულების სისტემების, თვითრეგულირების მექანიზმების დამკვიდრებას;
  • ახალ მედია ეკოსისტემაში კრიტიკული აზროვნების ხელშეწყობას და მედიის გაცნობიერებული მოხმარების გზით მოქალაქეების მედეგობის  გაზრდას.

ორგანიზაციის შესახებ

მედიისგანვითარების ფონდი, MDF 2008 წლისაპრილში, პროფესიონალ ჟურნალისტთა ჯგუფისმიერ დაფუძნდა. 

ორგანიზაციის ძირითადი მიმართულებებია: სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებ, ეთიკური ჟურნალისტიკ და ანგარიშვალდებულება; მედია წიგნიერება; ადამიანის უფლებები; მრავალფეროვნება და ინკლუზიური საზოგადოება; გენდერული თანასწორობა; ახალგაზრდული ინიციატივების და სამოქალაქო აქტივიზმის მხარდაჭერა. 

მედიის განვითარების ფონდი, MDF ეწევა კვლევით და საგანმანათლებლო საქმიანობას; ახორციელებს ადვოკატირებას; ატარებს ტრენინგებს, შეხვედრებს, საჯარო დისკუსიებს, შემოქმედებით კონკურსებს. გამოსცემს სასწავლო და პროფესიულ ლიტერატურას, აწარმოებს მედია პროდუქციას და საგანმანათლებლო კამპანიებს, ასევე ახდენს ახალგაზრდების მობილიზებას სამოქალაქო თუ საგანმანათლებლო აქტივობების განხორციელების მიზნით.

სახალხო დამცველთან არსებულმა რელიგიათა საბჭომ მედიის განვითარების ფონდი 2014 წელს ტოლერანტობის ქომაგად დაასახელა.

2016 წლიდან მედიის განვითარების ფონდი თანამშრომლობს ევროკავშირის სტრატეგიული კომუნიკაციის სამსახურთან თანამშრომლობს. ფაქტების გადამოწმების ვებ-გვერდი "მითების დეტექტორი” კი ატლანტიკური საბჭოს ონლაინ პლატფორმის DisinfoPortal-ის პარტნიორია. 2019 წელს მედიის განვითარების ფონდმა თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება შეერთებული შტატების გლობალური მედიის სააგენტოსთან გააფორმა.

გამგეობის წევრები

თამარ კინწურაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი

თამარ ხორბალაძე, გამგეობის თავმჯდომარე 

ქეთევან მსხილაძე გამგეობის წევრი, გენდერული პროგრამების დირექტორი

თამარ შამილი, გამგეობის წევრი

გიგა ზედანია, გამგეობის წევრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბექა მინდიაშვილი გამგეობის წევრი, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი

ლევან გიორგაძე, გამგეობის წევრი

ჩვენი გუნდითამარ კინწურაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი


თამარ ხორბალაძე, გამგეობის თავმჯდომარექეთი ხუციშვილი, მითების დეტექტორის რედაქტორის მოადგილე

მარიამ პატარიძე, იურისტი

ხატია ლომიძე, მედია მკვლევარი

თამარ გაგნიაშვილი, მედია მკვლევარი

თინათინ გოგოლაძე, მონიტორინგის ჯგუფის ხელმძღვანელიკომუნიკაციებისა და სოციალური მედიის მენეჯერი

ზვიად მჟავანაძე, რეგიონული კოორდინატორი

მარიამ ცუცქირიძე, მედია მკვლევარი

სოფო გოგაძე, მედია მკვლევარი

ნუცა ჟღენტი, კოორდინატორი


ბესიკ დანელია, დიზაინერი

პარტნიორები

                                 

                                                 
      

ქცევის კოდექსი

მედიის განვითარების ფონდის (MDF) ქცევის კოდექსი


მედიის განვითარების ფონდის ყველა თანამშრომელი, ფონდთან დაკავშირებული ან მის დაქვემდებარებაში მყოფი ნებისმიერი პირი, რომელიც ასრულებს სამუშაოს მედიის განვითარების ფონდისათვის ან მისი სახელით, სამსახურეობრივი მოვალეობების შესრულებისას უნდა მოქმედებდეს კანონის დაცვით, კეთილსინდისიერად, ეთიკურად და ორგანიზაციის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით. 

სამუშაო სივრცის პატივისცემა

მედიის განვითარების ფონდის ყველა თანამშრომელი პატივს უნდა სცემდეს კოლეგებს. პერსონალური ურთიერთობებისას ნებისმიერი საფუძვლით დისკრიმინაცია ან შევიწროვება დაუშვებელია. 

პროფესიონალიზმი

სამუშაო სივრცეში ყველა თანამშრომელი კეთილსინდისიერებასა და პროფესიონალიზმს უნდა ავლენდეს. თანამშრომლები სამსახურეობრივ მოვალეობას ბენეფიციარებისა და საზოგადოების მიმართ პატივისცემის პრინციპის დაცვით, პროფესიონალურად და დროულად უნდა ასრულებდნენ. მენეჯმენტმა თავისი უფლებამოსილება ბოროტად არ უნდა გამოიყენოს. 
თანამშრომლები უნდა ცდილობდნენ, არ შეუშალონ ხელი სამუშაო პროცესს ან შეაფერხონ კოლეგების მუშაობა. 
თანამშრომლები უნდა იცავდნენ სამუშაო განრიგს.  დადგენილი სამუშაო საათებიდან გამონაკლისის დაწესება დასაქმებულსა და ადმინისტრაციას შორის ურთიერთშეთანხმებით ხდება. 

ორგანიზაციის საკუთრების დაცვა

ყველა თანამშრომელი ვალდებულია, მედიის განვითარების ფონდის მატერიალურ და არამატერიალურ საკუთრებას პატივისცემითა და მზრუნველობით მოეპყრას. მათ არ უნდა გამოიყენონ ორგანიზაციის კუთვნილი აღჭურვილობა არადანიშნულებისამებრ და პატივი უნდა სცენ ყველა ტიპის არამატერიალურ სიკეთეს, მათ შორის სასაქონლო ნიშანს, საავტორო უფლებებს, ანგარიშებს და მედიის განვითარების ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ნებისმიერ ინფორმაციას. თანამშრომლები მათ უნდა იყენებდნენ მხოლოდ სამსახურეობრივი მოვალოებების შესრულების მიზნით.  

კონფიდენციალური ინფორმაცია 

მედიის განვითარების ფონდის სამსახურეობრივი ინფორმაცია ღირებული აქტივია, რომელსაც ყველა უნდა გაუფრთიხლდეს. ორგანიზაციაში დასაქმებული პირები ვალდებულები არიან, გამოიყენონ ორგანიზაციის კონფიდენციალური ინფორმაცია მხოლოდ სამსახურეობრივი მიზნებისათვის და მკაცრად დაიცვან ამგავრი ინფორმაციის  კონფიდენციალურობა. აღნიშნული დებულება ვრცელდება გაუვრცელებლობის შეთანხმების საფუძველზე მესამე პირისგან მიღებულ კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე. 

ინტერესთა კონფლიქტი

თანამშრომლებმა თავი უნდა აარიდონ ნებისმიერ პირად, ფინანსურ, პოლიტიკურ ან სხვა ტიპის ინტერესს, რომელსაც  შეუძლია, ხელი შეუშალოს მედიის განვითარების ფონდის საქმიანობას და თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულების შესაძლებლობას ან ნებას. თანამშრომლები არ უნდა ახდენდნენ არც ერთი პოლიტიკოსის ადვოკატირებას და არ უნდა იყვნენ ჩართულები მხარდამჭერ კამპანიაში. 

ღია და კეთილსინდისიერი შესწორების პოლიტიკა


მედიის განვითარების ფონდის ყველა თანამშრომელმა დაშვებული შეცდომა დაუყოვნებლივ უნდა გამოასწოროს, როგორც კი ცნობილი გახდება ამის შესახებ. შესწორება ხორციელდება მკაფიოდ და გამჭვირვალედ, შესწორების პოლიტიკის შესაბამისად. ორგანიზაცია ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული ზომა მკითხველისთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის სისრულისა და სიზუსტის უზრუნველსაყოფად.


პოლიტიკის დოკუმენტები

ყველა თანამშრომელი ვალდებულია, გაეცნოს მედიის განვითარების ფონდის პოლიტიკის დოკუმენტებს და იმოქმედოს მათ შესაბამისად. შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში თანამშრომლებმა უნდა მიმართონ ადმინისტრაციას.  

ფინანსური ანგარიში