დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XVABQ
გაგზავნა

ფინანსური ანგარიში

ფინანსური ანგარიში


2018 წლის ფინანსური ანგარიში

მედიის განვითარების ფონდი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბმისად. ორგანიზაციის დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს გრანტები და სხვა შემოსავლები (კონტრაქტები, შემოწირულობები). ორგანიზაციის ფინანსური წელი მოიცავს პერიოდს, რომელიც იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს.

ორგანიზაციის მთლიანმა შემოსავლებმა 2018 წელს შეადგინა € 242,272, საიდანაც 97% იყო საგრანტო შემოსავალი, ხოლო 3% - შემოსავალი კონტრაქტებიდან და შემოწირულობებიდან.
 


დაფინანსების წყაროები 2018 წელსძირითადი ხარჯები კატეგორიების მიხედვით, 2018 წელი: