დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
YIQKM
გაგზავნა

აქტივობები

ქართული მედია ბაზარი: ტენდენციები და პოლიტიკის საკითხები

დონორი: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)

პროექტის ბიუჯეტი: $13 000

ვადები: 15 ოქტომბერი, 2015 –15 ივნისი, 2016

პროექტის მიზანია მედია ბაზარზე არსებული მთავარი ტენდენციებისა და გამოწვევების შესახებ მონაცემების თავმოყრა მათი შემდგომი ანალიზისა და პოლიტიკის ცვლილებების შეთავაზების მიზნით; მედია საშუალებებზე საბიუჯეტო საკონტრაქტო სერვისების განაწილებისა და სარედაქციო პოლიტიკაზე გავლენის გამჭვირვალობის გაზრდა.

პროექტი ითვალისწინებს ცალკეული საჯარო დაწესებულებების მიერ მათი საქმიანობის და პოლიტიკის წარმოჩენის მიზნით მედია ორგანიზაციებისთვის თანხების განაწილების მონიტორინგს, ასევე მედია საშუალებების შერჩევისთვის დადგენილი პროცედურების შესწავლასა და რეკომენდაციების შემუშავებას. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად ახდენს საბიუჯეტო სერვის კონტრაქტები გავლენას სარედაქციო პოლიტიკაზე, გათვალისწინებულია ცალკეული მედიების შინაარსობრივი მონიტორინგის განხორციელება.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნება მონაცემთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა, რომელიც კვლევის მიგნებებთან ერთად, მედია საშუალებების ფინანსური გამჭვირვალობის, სხვადასხვა თემატური კვლევებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესახებ პერიოდულად განახლებად მასალებს გახდის ხელმისაწვდომს.

უკან