დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
GXIZZ
გაგზავნა

აქტივობები

ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა (PITA)

განმახორციელებელი ორგანიზაცია: საქართველოს გაეროს ასოციაცია -UNAG

პროგრამისდონორი ორგანიზაცია: აშშ-საერთაშორისოგანვითარებისსააგენტო- USAID

MDF-ის 1 წლის ბიუჯეტი:$ 81,365

GDI-ის 1 წლის ქვეგრანტი:$ 16,720

ვადები: 15 ივნისი, 2015 – 30 აპრილი, 2021

მედიისგანვითარებისფონდი (MDF)საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან (UNAG) პარტნიორობით დააშშ- საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID)ფინანსური მხარდაჭერით მონაწილეობს პროგრამისტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა" განხორციელებაში.

პროგრამა მოიცავს სხვადასხვა ღონისძიებას ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდასაჭერად საქართველოში. კერძოდ, ეროვნულ და რელიგიურ უმცირესობებსა და საქართველოს მთავრობას შორის კომუნიკაციის ხელშეწყობას და დიალოგის დამყარებას; არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე ახალგაზრდული სამოქალაქო ცენტრების ფუნქციონირებას და მათ გაძლიერებას სამოქალაქო ჩართულობისა და მრავალფეროვნების მართვის მიმართულებით; სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მხარდაჭერის გზით, სამოქალაქო ინტეგრაციის პროგრამებზე სამოქალაქო მონიტორინგის მექანიზმის გაძლიერებას; დისკრიმინაციასთან და სიძულვილის ენასთან ბრძოლას, მედია მონიტორინგს და ადვოკატირებას ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული საჯარო პოლიტიკის გასახორციელებლად; ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების შესახებ სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას და ეროვნული დისკუსიის წახალისებას რეგიონალური და ნაციონალური მედია რესურსების გამოყენებით.

მედიის განვითარების ფონდი (MDF)აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს მედია კომპონენტს, რომელიც ითვალისწინებს მედიასა და საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის მონიტორინგს და გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირებას. მედიის თვითრეგულირების მექანიზმების ეფექტიანი გამოყენების გარდა, პროგრამა ითვალისწინებს მედიის საშუალებების წარმომადგენელთათვის ტრენინგების გამართვას, ახალგაზრდების მონაწილეობით იმიტირებული პროცესების ორგანიზებას და მრავალფეროვნების ინკლუზიური გაშუქების დამკვიდრებას მიზნით, მედიის წარმომადგენელთა ტოლერანტობის პრიზებით ყოველწლიურ დაჯილდოვებას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით.

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის (GDI) კოორდინირებით განსაზღვრულია სამოქალაქო პლატფორმაარა ფობიას!" ფორმატში პოლიტიკოსებისა და საჯარო მოხელეების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოვლინებაზე ეფექტიანი რეაგირების მექანიზმის დამკვიდრება, ასევე საჯარო სექტორში თვითრეგულირების მექანიზმების დანერგვის ხელწყობა.

პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრულია სამოქალაქო პლატფორმაარა ფობიას!" ერთიანი ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნა.

პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციები: შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი, სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრი, პარტნიორები-საქართველო (PG), მედიის განვითარების ფონდი (MDF), სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR).

უკან