დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CVMNM
გაგზავნა

აქტივობები

ნარატივების რადიკალიზაციის პრევენცია და მათზე რეაგირება საქართველოში

პროექტი: ნარატივების რადიკალიზაციის პრევენცია და მათზე რეაგირება საქართველოში
დონორი: ჰიდაია
ბიუჯეტი: 77 448 EUR
ხანგრძლივობა: დეკემბერი 2019 - აპრილი 2021

პროექტის მიზანია ქართული მედია საშუალებების, სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორების შესაძლებლობების გაძლიერება ძალადობრივ ექსტრემიზმსა და ტერორიზმზე ეფექტიანი რეაგირებისა და რადიკალიზაციის პრევენციისთვის. პროექტი მიზნად ისახავს მთავრობისა და მედიის წარმომადგენლებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობას და მათი უნარების განვითარებას, რეაგირება მოახდინონ ძალადობრივი ექსტრემიზმის ან ტერორიზმის შემთხვევებზე და თავიდან აიცილონ კრიზისი კომუნიკაციის პროცესში. 

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია საჭიროებათა კვლევის ჩატარება და მედიისა და სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებების შესაძლებლობების ზრდა ტრენინგების მეშვეობით. ასევე დაგეგმილია იმიტირებული პროცესების ჩატარება და ჟურნალისტებისთვის კონკურსის გამოცხადება ინკლუზიური გაშუქების თემატიკაზე. უცხოელი ექსპერტის ჩართულობით, მედიის განვითარების ფონდი სიმულაციურ მოდულებსა და კურიკულუმებს განავითარებს, რომლებიც აკადემიურ კურსებში დაინერგება.

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.
უკან