დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
SDRLK
გაგზავნა

კვლევა და ანგარიში

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (ნაწილი I)

მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ქართულ მედიაში სტერეოტიპული აზროვნება და მიდგომები ჭარბობს. ქალებსა და ქალთა საკითხებზე მომზადებული ჟურნალისტური მასალების უმეტესობა გენდერულ სტერეოტიპებს არათუ ამცირებს, არამედპირიქით, აძლიერებს. ჟურნალისტები არ არიან გათვითცნობიერებული გენდერის საკითხებში და შესაბამისად, გენდერული სტერეოტიპებითა ზროვნებენ, რაც ხელს უწყობს ამ სტერეოტიპების გამყარებას. ეს ხდება როგორც სიტყვით (დაბეჭდილი თუ ზეპირი ტექსტი) და გამოსახულებით (ვიდეო თუ ფოტო მასალა), ასევე საკითხების არაგენდერმგრძნობიარე გაშუქებით.

კვლევის ავტორი: ქეთი მსხილაძე
პერიოდი: 15 მარტი - 15 აპრილი, 2011
ბმული: გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (ნაწილი I)


გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (ნაწილი I)

უკან