დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
XCZZM
გაგზავნა

ქცევის კოდექსი

თარიღი: 06 აპრ 2015

MDF-მა ტელეჟურნალისტებისთვის მრავალფეროვნების გაშუქების საკითხებზე ტრენინგი ჩაატარა

2015 წლის 3-5 აპრილს, ლოპოტაში მედიისგანვითარების ფონდმა ტელეჟურნალისტებისთვის მრავალფეროვნების საკითხებისგაშუქებაზე 3-დღიანი ტრენინგი ჩაატარა.

ტრენინგი მოიცავდა მონაწილეებისათვის თეორიულიმასალის მიწოდებას,პრაქტიკულ სავარჯიშოებს, იმიტირებულპროცესსდასასწავლოფილმისჩვენებასმრავალფეროვნების საკითხების გაშუქებაზე.

ტრენინგის ფარგლებში განხილულიქნა ისეთისაკითხები, როგორიცაამედიაში დისკრიმინაციის აღმოფხვრა, მაუწყებლობის ქცევის კოდექსი,გენდერულისაკითხებისდა ქალთა მიმართძალადობის გაშუქებისსაერთაშორისო სტანდარტები, დისკრიმინაციის აღმოფხვრის სამართლებრივი ასპექტები,მედიაში დისკრიმინაციის საქმეებისგაშუქება,კრიმინალურიამბებისგაშუქებადისკრიმინაციულკონტექსტში,საქართველოში არსებული რელიგიური მრავალფეროვნებისასახვამედიაშიდაა.შ.

ტრენინგში ნაციონალური ტელეარხების (საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რუსთავი 2, იმედი),ასევე მაესტროს და ტაბულასდარეგიონულიტელევიზიების(ახალქალაქი,ახალციხე, თელავი,გურჯაანი, აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, ბათუმის 25, ქვემო ქართლის) ჟურნალისტები იღებდნენმონაწილეობასს.

ტრენინგი ჩატარდაპროექტის „ეროვნულიინტეგრაციის გაძლიერებასაქართველოში"ფარგლებში, რომელსაცახორციელებს საქართველოს გაეროსასოციაცია, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსფინანსურიმხარდაჭერით.

უკან