დახურვა

თვითრეგულირება

"მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-14 მუხლისა და მარეგულირებელი კომისიის მიერ 2009 წელს მიღებული "მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის” საფუძველზე, მაუწყებლები ვალდებულნი არიან, შექმნან მომხმარებელთა საჩივრების განხილვის ეფექტიანი მექანიზმები.

თუ თვლით, რომ თქვენს მიმართ მაუწყებლის მხრიდან ქცევის კოდექსის დარღვევას ჰქონდა ადგილი, შეავსეთ მოცემული ანკეტა და თქვენს ინტერესებს მედია საშუალებასთან ურთიერთობაში მედიის განვითარების ფონდი წარმოადგენს.
CFGCI
გაგზავნა

განცხადებები

თარიღი: 21 ოქტ 2014

საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივისა და მედიის განვითარების ფონდის ერთობლივი განცხადება

გვსურს, გამოვეხმაუროთ 2014 წლის 19 ოქტომბერს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სახლთან გამართული მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მიმდინარეობისას განვითარებულ მოვლენებს, რა დროსაც დააკავეს აქციის 7 მონაწილე, მათ შორის, „ტაბულას" ფოტოკორესპოდენტი.

შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება ყველა ადამიანისთვის კონსტიტუციით არის გარანტირებული. ყველას აქვს უფლება, ყოველგვარი წინასწარი ნებართვის გარეშე შეიკრიბოს როგორც ჭერქვეშ, ისე გარეთ. აღნიშნული უფლების განხორციელებაში ხელისუფლებას შეუძლია ჩაერიოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეკრებამ კანონსაწინააღმდეგო ხასიათი მიიღო.

საქართველოს კანონი „შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ" ადგენს, რომ კანონით დაცული უფლებების შეზღუდვა, სხვა კრიტერიუმებთან ერთად, უნდა იყოს „პროპორციულად შემზღუდველი", რაც ხელისუფლების ორგანოებს ავალდებულებს, საქართველოს კონსტიტუციის 24-ე მუხლით გარანტირებული გამოხატვის უფლებაში ჩარევისას, გამოიყენონ ყველაზე ნაკლებად შემზღუდველი საშუალება. „უფრო მკაცრი ზომები გამოყენებული უნდა იქნეს მხოლოდ მაშინ, როცა (...) დაცული სიკეთეების მიღწევა სხვაგვარად შეუძლებელია."

შესაბამისად, თუ შეკრება-მანიფესტაციის ჩატარების დროს გამოვლინდება კანონდარღვევის ფაქტი, სამართალდამცავი ორგანოები ვალდებულნი არიან, ჯერ გააფრთხილონ აქციის ორგანიზატორი და თუ ხსენებული ღონისძიება არ გამოიღებს შედეგს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში გამოიყენონ საერთაშორისო სამართლითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

გავრცელებული ვიდეომასალებიდან თვალნათლივ ჩანს, რომ მშვიდობიანი აქციის ჩატარებისას დაპირისპირება წარმოიშვა მესამე პირების გამოჩენის შემდეგ, რომელთაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს აქციის მონაწილეებს.

სახელმწიფოს ვალდებულებაა, მიიღოს ყველა სათანადო ზომა, რათა არ დაუშვას შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელებაში უკანონო ჩარევა როგორც საკუთარი ორგანოების, ისე კერძო პირთა მხრიდან. მიუხედავად ამისა, სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ არანაირი ზომები არ იქნა მიღებული აქციის მონაწილეთა მისამართით გამოვლენილი შეურაცხყოფის ფაქტების აღსაკვეთად, ხოლო საპასუხო რეაქციის შემდეგ მათ მხოლოდ აქციის მონაწილეები დააკავეს. ამგვარად, პოლიციამ, კანონის მოთხოვნათა საწინააღმდეგოდ, არ გამოიყენა სხვა ნაკლებ შემზღუდველი ღონისძიებები და აქციის მონაწილეთა მხრიდან მესამე პირების აგრესიაზე საპასუხო რეაქციის გამოვლენისთანავე დაუყოვნებლივ დაიწყო დემონსტრანტების დაკავება.

განსაკუთრებით შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლებმა ჟურნალ „ტაბულას" ფოტოკორესპოდენტი დააკავეს, რომელიც პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა.

ხელმომწერი ორგანიზაციები გმობენ შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების განხორციელებაში სახელმწიფოს მხრიდან უხეში ჩარევისა და ჟურნალისტის დაკავების ფაქტს და მიიჩნევენ, რომ მსგავსი პრაქტიკა საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოს დემოკრატიულ განვითარებას.

უკან